BIROKRATSKI RAJ (ZAKON PO MERI KORISNIKA)

Kako smo sve više svedoci uhlebljenja po partijskoj liniji kao jedinog relevantnog parametra za kompetentnost budućeg profesionalnog angažovanja, prirodnim sledom stvari dolazimo do činjenice da zakone koji postoje prosto moramo menjati u skladu sa potrebama koje trenutno ustrojstvo diktira kako bi izbegli paradoksalnu situaciju da, recimo, ljudi od zakona budu istim kažnjeni usled nedovoljnog poznavanja njega samog. Složićemo se, takva bi slika kvarila puritanski imidž vlastodržačke elite. Stoga, kao skroman doprinos, predlaže se sledeća uredba u vezi sa pravima i obavezama odgovornog lica u pravnom licu i njegovih ovlašćenih lica:

                                                                              -1-

Odgovorno lice u pravnom licu u obavezi je izraditi sopstveni faksimil čijim će otiskom na dokumentima povezanim sa poslovima iz njegove nadležnosti potvrđivati svoje prisustvo u pravno – tehničkom smilu, a za vreme izvršenja radnji.

Odgovorno lice u pravnom licu snosi svu odgovornost za upotrebu izrađenog faksimila.

                                                                                -2-         

 Izuzetno od odredbe iz stava 2 člana 1 ove uredbe, otisak faksimila odgovornog lica u pravnom licu može, uz ovlašćenje (kojim se preuzimanje odgovornosti podrazumeva) na dokument iz njegove nadležnosti aplicirati i lice koje ovlasti odgovorno lice u pravnom licu. Ovlašćeno lice dužno je poštovati odredbe koje slede a kojima je ovaj postupak uređen.

                                                                                -3-

Odgovorno lice u pravnom licu, figurirajući u uređenju ove pravne stvari kao davalac ovlašćenja (u daljem tekstu – ovlastilac), ima pravo svojom dokumentovanom saglasnošću, ovlastiti najviše 2 (slovima: dva) ovlašćena lica (u daljem tekstu – ovlašćenika).

                                                                                -4-         

Oba ovlašćenika imaju jednak nivo ovlašćenja kao i jednak stepen odgovornosti zahvaljujući datom ovlašćenju a za radnje učinjene za vreme odstustva ovlastioca ili za radnje izvršene mimo njegovog znanja.

                                                                                -5-

Troškove izrade sopstvenog faksimila iz stava 1 člana 1 ove uredbe ovlastilac ima pravo da u potpunosti prenese na svoje ovlašćenike.

U slučaju potpunog prenosa prava troškova izrade, ovlašćenici su dužni da ih prihvate i isplate.

Prethodno ovoj radnji i nezavisno od odluke ovlašćenog lica da svoje pravo u vezi prenosa troškova na ovlašćenike iskoristi ili ne, ovlašćenici su u svakom slučaju dužni ovlastiocu bespovratno deponovati na tekući račun iznos koji obezbeđuje troškove za izradu faksimila, kao garant da će svoje eventualne obaveze koje mogu nastati prenosom iz stava 1 ovog člana biti ispoštovane.

                                                                                -6-         

Odgovornost za radnje i posledice izvršene upotrebom faksimila, a za vreme odsustva ovlastioca, shodno stavu 2 ove uredbe, u većinskoj meri imaju ovlašćenici dok ovlastilac u ovoj situaciji a u pravnom smislu figurira kao lice koje je ovlašćenje dalo na osnovu najboljih namera i u smislu dobrog poslovanja, te se njegova stvarna odgovornost ne može dovesti u direktnu vezu sa eventualnim radnjama ovlašćenika koje, u pravnom  pogledu, mogu da trpe krivičnu odgovornost usled svoje prirode.

                                                                                 -7-

Dalje, razumevajući odgovornost ovlastioca kao odgovornog lica u pravnom licu, obavezujuće je da pravno lice kao subjekt kojeg ovlastilac predstavlja, naglasi da je odgovorno za sve pravno – finansijske posledice nastale upotrebom žiga ovlastioca a koje su izvedene posredstvom ovlašćenika. Kao dokaz koji ga u potpunosti izuzima od odgovornosti, ovlastilac je dužan podneti pisanu izjavu kojom će opravdava odsustvo sa radnog mesta u periodu izvršenja protivpravne radnje. Izjava koja potvrđuje odsustvo ovlastioca ne mora biti zavedena od strane nadležnog tela pravnog lica.

                                                                                  -8-         

Takođe, pravno lice se obavezuje i na potpunu pravnu odgovornost za dela počinjena od strane ovlastioca nehotice ili u neznanju.

-9-

Na kraju, sve blagodeti koje pravni subjekt izvršenjem radnji iz oblasti nadležnosti ovlastioca ostvari a koji je to svojim faksimilom, kako lično, tako i putem svojih ovlašćenika potvrdio, ima za obavezu isplatiti odgovornom ovlastiocu bonus u iznosu od 7% transakcijske vrednosti posla, bez obzira na stvaran procenat zarade od zaključenog i izvršenog poslovnog dogovora.

                                                                                  -10-

Zarad stvaranja atmosfere međusobnog poverenja i povezanosti, izuzetno od prethodnog stava, pravni subjekt u kojem je ovlastilac zaposlen ima za obavezu istom isplati bonus u jednakom procentu i za sva ostala poslovna događanja koja rezultiraju profitom a na koje pomenuti nije imao direktnog učinka.

                                                                                  -11-

Moralna je dužnost ovlastioca da u prilikama opisanim u članu 9 ove uredbe omogući svojim ovlaštenicima izvestan prestiž u kolektivu, bilo javnom ili pisanom pohvalom, najmanje jednom članu nadležnih organa pravnog lica, po ličnom izboru.

Završne odredbe:

Punomoć ovlašćenja ogleda se u posedovanju iste od strane ovlašćenika, u bilo kom obliku.

Ovlastilac ne snosi nikakvu pravnu odgovornost za radnje počinjene od strane ovlašćenika a na osnovu njegovog ovlašćenja.

Ovlastilac svoj postupak iz člana 7 ove uredbe u potpunosti opravdava pisanom izjavom, overenom ličnim faksimilom. U ovom slučaju nije moguće koristiti povlašćeni tretman ovlašćenika, već je lična overa ovlastioca neophodna a zloupotreba u ovoj stvari najstrože zabranjena uz pretnju adekvatnog sankcionisanja shodno Uredbi o sankcionisanju odgovornih lica u pravnom licu.

Ovlašćenici su u potpunosti isključeni iz stavova 9 i 10 ove uredbe!

Ova uredba data je radi jednobrazne primene svim relevantnim strukturama pravnog lica i u druge svrhe ne može biti upotrebljena.

Uredba stupa na snagu danom izdavanja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s